Scriptieprijs Structural Value Engineering

Lambert Engineering legt zich als ingenieursbureau stabiliteit toe op Structural Value Engineering 

(SVE). Dit is het verminderen van de uitvoeringskost van een bouwproject door een op kostreductie 

gerichte stabiliteitsstudie in de ontwerpfase. Lambert Engineering wil de toepassing van de principes 

van Structural Value Engineering stimuleren, zeker bij de nieuwe generatie bouwkundigen, en 

lanceert daarom de:

‘Scriptieprijs Structural Value Engineering’

De wedstrijd staat open voor elk werk dat handelt over kostenverlaging in de bouwsector, en meer 

bepaald de reductie van de uitvoeringskost en de gevolgen daarvan. De winnaar van de ‘Scriptieprijs 

Structural Value Engineering’ wint 250 euro. 

De werken zullen beoordeeld worden door een vierkoppige jury, bestaande uit:

- ing. Piet Lambert (Lambert Engineering), Voorzitter

- jury nog samen te stellen

REGLEMENT

Artikel 1

De ‘Scriptieprijs Structural Value Engineering’ staat open voor elk werk dat handelt over 

kostenverlaging in de bouwsector, en meer bepaald de reductie van de uitvoeringskost en de 

gevolgen daarvan.

Artikel 2

Deelname staat open voor elke student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Kunnen niet deelnemen: bloed- en aanverwanten van de juryleden. 

Een gezamenlijk werk door verschillende auteurs is toegelaten, op voorwaarde dat elk van de 

coauteurs hier formeel mee akkoord gaat. 

Artikel 3

Enkel werken geschreven in het Nederlands of Engels komen in aanmerking voor de prijs. 

Artikel 4

De indiening van het werk gebeurt digitaal, op het e-mailadres van de voorzitter 

(piet@lambertengineering.be). 

De scriptie moet uiterlijk op 1 juni 2016 worden ingediend. De indiening wordt per e-mail bevestigd 

aan de deelnemer.

Artikel 5

De prijs zal worden uitgereikt op 1 juli 2016. De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt 250 euro. 

Artikel 6

De organisator, Lambert Engineering, heeft het recht om de ingezonden scripties te gebruiken voor 

publicaties met vermelding van de bron.

De inzender vrijwaart Lambert Engineering voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op 

auteursrechten.

Artikel 7

De jury heeft het recht om de scriptieprijs niet uit te reiken. Deze beslissing hoeft niet te worden 

gemotiveerd.

Lambert Engineering behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of te annuleren indien 

de omstandigheden dit vereisen. Lambert Engineering kan in dit geval niet aansprakelijk worden 

gesteld.

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 

Artikel 9

Deelname aan de wedstrijd veronderstelt aanvaarding van dit reglement.